Transformatief mediumschap bij Paragnost Eddie en consulenten

Dat er in het uitoefenen van het spirituele werk een duidelijke transformatie plaatsvindt is een vaststaand feit. De tijd van een kaartje leggen en op basis van een kaartje leggen een toekomst voorspellen is al lang niet meer aan de orde en ook niet meer de bedoeling. Bovendien is een toekomst voorspellen als een vaststaand gegeven niet mogelijk: iedereen mag zich realiseren in een zekere mate een persoonlijke vrije wil te hebben, verantwoordelijk is voor de keuzes die gemaakt worden, vanuit de benadering van de Akasha-Kronieken voor incarnatie met een vooraf afgesproken ‘ levensplan ‘ op aarde is gekomen. Een toekomst voorspellen zoals nog vaak wordt verwacht is in dit opzicht zelfs beperkend en bepalend voor iemands werkelijke ‘ levensplan ‘.
Wat is dan wél de bedoeling in het werk als medium, paragnost, healer, spiritueel therapeut enz….? Consulenten creëren in eerste instantie een lichtveld of lichtzuil zodat er op een zuivere manier verbinding wordt gelegd met Spirit. Vanuit die verbinding is het mogelijk betrouwbare en zinvolle informatie door te geven aan de cliënt , ook al lijkt de informatie irrelevant voor de vraag of vragen. Zodra we afdwalen van de verbinding met Boven, werken we vanuit onze persoonlijke benadering, hetgeen in eerste instantie niet de bedoeling is. Het is soms wel eens lastig voor een cliënt net niet hét antwoord te ontvangen waarnaar deze uitkijkt, net omdat Spirit
Het is in ons werk als spiritueel kanaal of doorgeefluik belangrijk niets te censureren, informatie achter te houden of er informatie ( die vanuit de persoonlijke gedachten komen) aan toe te voegen. Op het ogenblik dat de boodschappen / informatie aangereikt worden, vindt er op een natuurlijk wijze een verschuiving in bewustzijn plaats bij een medium. Die verschuiving maakt het mogelijk om persoonlijk contact te behouden met de cliënt, ruimte te geven aan de cliënt te ventileren, vragen te stellen, te onderzoeken wat herkenbaar is ( of nog niet nader is onderzocht) handvatten aan te reiken die de cliënt verder helpen, eventueel door te verwijzen naar professioneel geschoolde therapeuten als het dieperliggende levensonderwerpen betreft. Bij paragnost Eddie zijn heel veel professioneel geschoolde en ervaren therapeuten werkzaam, hetgeen net ook het grote en stijgende succes is. Bezield mediumschap is wat cliënten terugvinden bij paragnost Eddie. Mediumschap als een weg naar een groeiend bewustzijn eigen voor de Nieuwe Tijd of Aquariustijd, is een weg naar een bewuste harts- verbinding, waarin cliënten aangemoedigd worden hun levens- en zielsplan neer te zetten, spiritualiteit in een ruimere context te kaderen binnen het aardse leven, vanuit een dieper inzicht in alle levens- en leerervaringen het lijden om te buigen naar het leider- en meesterschap over het individuele leven. In dit prachtige proces dat ook voor ons geldt, mogen wij een steentje bijdragen, voor ieders hoogste welzijn en het welzijn van alle leven op aarde.
Elk levend wezen mag nu de schepper en creator zijn/ worden.

Voor Paragnost Eddie en Consulenten Klik hier!!